Ny dato for årsmøtet i Urædd Fotball er 23.mars kl. 18:00. Se saksliste

Til medlemmer i Urædd Fotball

Porsgrunn 7.mars 2017

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Urædd Fotball

Styret viser til innkalling til årsmøte av den 24.februar.

Årsmøtet avholdes den 23.mars kl. 18:00 på Urædd Klubbhus, 2.etg. Under følger saklisten for årsmøtet. Saksvedlegg vil være klar en uke før årsmøtet. Medlemmer bes ta kontakt på e-post post@uredd-fk.no om en ønsker å motta alle saksdokumenter i forkant av årsmøtet.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning – – Saksvedlegg 1

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand – Saksvedlegg 2

Sak 10: Behandle forslag og saker

              10.1: Vedta NIF sin oppdaterte LovNorm – Saksvedlegg 3

Sak 11: Fastsette medlemskontingent – Saksvedlegg 4

Sak 12: Gi styrent fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett – Saksvedlegg 5

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan – Saksvedlegg 6

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap – Saksvedlegg 7

Sak 16: Foreta følgende valg: – Saksvedlegg 8

16.1       Styreleder

16.2       Nestleder

16.3       Øvrige styremedlemmer

16.4       Varamedlemmer

16.5       To medlemmer til kontrollkomitéen

16.6       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

16.7       Leder av valgkomiteen

16.8       Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

16.9       Varamedlem til valgkomiteen

Med vennlig hilsen

Styret i Urædd Fotball

Stengt for kommentering.